Warunki Sprzedaży

1. Warunki ogólne

1.1 Umowy i zamówienia są realizowane przez Spółkę wyłącznie na podstawie następujących zasad i warunków. Przyjęcie przez Spółkę dowolnego zamówienia od Klienta zostanie uznane przez wprowadzenie w życie tych Warunków Obrotu, z wyłączeniem wszystkich innych warunków, w tym wszelkich warunków, które mogą mieć zastosowanie w stosunku do Klienta w ramach jakiegokolwiek zamówienia lub podobnego dokumentu lub ich zmiany zawartych w dowolnej formie zamówienia lub innym dokumencie.

1.2 Każda reprezentacja dokonywana przez lub w imieniu Spółki nie będzie miała żadnej mocy ani skutków prawnych, chyba że zostaną wyraźnie określone przez Spółkę w formie pisemnej.

1.3 Żadna Umowa pomiędzy Spółką a Klientem nie będzie uznana za obowiązującą do czasu, aż Klient potwierdzi na piśmie przyjęcie oferty lub wyceny i poda numer zamówienia.

1.4 Za jakiekolwiek zamówienie Towarów i Usług będzie uważana oferta, na zakup określonych Towarów i Usług złożona przez Klienta zgodnie z niniejszymi warunkami sprzedaży, a przyjęcie i akceptację dostawy Towarów i Usług uznaje się za rozstrzygający dowód akceptacji przez klienta niniejszych warunków.

1.5 Żadne zrzeczenie się przez Spółkę jakiegokolwiek naruszenia Umowy przez Klienta nie będzie stanowiło zrzeczenia się wszelkich późniejszych naruszeń tego samego lub jakiegokolwiek innego przepisu.

1.6 Wszelkie postanowienia lub część tych warunków sprzedaży, które są lub mogą być uznane za nieważne lub niewykonalne, będą traktowane jako oddzielne od pozostałych i nie będą naruszały jakichkolwiek innych postanowień niniejszych warunków.

2. Definicje i interpretacja

2.1 "Spółka" oznacza Bartec Auto ID Ltd i każdą spółkę powiązaną lub spółkę zależną.

2.2 "Klient" oznacza osobę lub firmę, która akceptuje ofertę Spółki na sprzedaż Towarów i Usług lub którego zlecenie na dostawę Towarów i Usług jest akceptowane przez Spółkę. Klient zawiera umowę ze Spółką jako głównym zleceniobiorcą bez względu na to czy w kolejnych umowach Klient występuje jako agent działający w imieniu własnego klienta lub zleceniodawcy.

2.3 “Towary i Usługi” oznaczają każdą formę towarów lub usług (w tym bez ograniczeń: sprzętu, oprogramowania, systemów, instalacji, uruchomienia, wsparcia i szkolenia), które Spółka ma dostarczyć zgodnie z niniejszymi Warunkami Obrotu.

2.4 "Umowa" oznacza umowę zawartą pomiędzy Spółką a Klientem na sprzedaż i zakup Towarów i Usług.

2.5 Nagłówki punktów w niniejszym dokumencie są wyłącznie udogodnieniem i nie mają wpływu na ich interpretację.

3. Ważność

Wyceny i oferty są ważne przez okres 30 dni od daty ich opublikowania i podlegają pisemnej zgodzie Spółki w formie Umowy. Dopóki Umowa nie zostanie zaakceptowana Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania się lub zmiany jakiejkolwiek wyceny lub oferty ustnie lub na piśmie i nie poniesie żadnej odpowiedzialności wynikającej z takiego wycofania się lub modyfikacji.

4. Zmiany

4.1 Żadne zmiany w zakresie Towarów i Usług nie będą dokonywane, z wyjątkiem zawarcia pomiędzy Spółką a Klientem porozumienia na piśmie, ale w takiej sytuacji firma dołoży wszelkich starań, aby wynegocjować z Klientem wszelkie zmiany o jakie Klient może się zwrócić z prośbą.

4.2 Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany jakiegokolwiek projektu lub wprowadzenia wszelkich modyfikacji i usprawnień Towarów i Usług, jakie uzna za konieczne.

4.3 W przypadku zmiany lub zawieszenia przez Spółkę, w wyniku wskazówek lub braku wskazówek Klienta, prac nad niniejszą umową, wartość Umowy będzie podlegała odpowiednim zmianom.

5. Ceny

Wszystkie ceny nie zawierają:

(a) podatku VAT, który zostanie dodany do wartości na fakturze po kursie obowiązującym w momencie wysyłki.
(b) opłat za opakowania, transport, przesyłki i ubezpieczenia, które powinny zostać poniesione przez Kupującego.

6. Wykonanie i Odpowiedzialności

6.1 Spółka dołoży wszelkich starań, aby stosować się do harmonogramu dostaw określonego w Umowie. Taki harmonogram nie jest jednak gwarantowany ani uważany za część treści Umowy. Z wyjątkiem sytuacji wystąpienia jakichkolwiek kar lub odszkodowań uzgodnionych na piśmie pomiędzy Stronami, Spółka nie będzie ponosiła odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie. Spółka w żadnym wypadku nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, które będą wynikiem jakichkolwiek okolicznościach będących poza jej kontrolą. Jeżeli data dostawy Towarów i Usług, których dotyczy Umowa nie została określona przez Klienta w postaci warunków Umowy, Klient udzieli Spółce wszelkich niezbędnych instrukcji i upoważnień, tak żeby dostawa mogła nastąpić w ciągu 14 dni po tym, kiedy Spółka powiadomi Klienta, że Towary i Usługi są gotowe do odbioru.

6.2 Spółka nie będzie w żadnym wypadku ponosiła odpowiedzialności za utratę możliwości użytkowania, utratę zysków lub utratę jakiejkolwiek umowy lub jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody spowodowane w dowolny sposób. Z wyjątkiem przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała wynikających z zaniedbania Spółki, zobowiązanie Spółki w zakresie wszystkich działań wynikających z Umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób nie może przekroczyć ceny Towarów i Usług.

6.3 Wyłączną odpowiedzialnością Klienta będzie zapewnienie, że Towary i Usługi są zgodne ze wszystkimi wymogami tak ustawowymi jak innymi właściwymi dla miejsca, do którego mają zostać dostarczone lub w którym będą używane. Dla uniknięcia wątpliwości - Spółka nie daje żadnej gwarancji w tym zakresie.

7. Płatności

7.1 O ile nie zostało to określone w Umowie inaczej, należy dokonać płatności w pełnej wysokości w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, a płatność powinna zostać dokonana czekiem lub przelewem na rachunek bankowy Spółki w banku wskazanym na piśmie przez Spółkę. Wszystkie koszty poniesione w związku z dokonaniem płatności (w tym bez ograniczeń dotyczące opłat walutowych za przeliczenie i opłat za przelewy pieniężne) zostaną zapłacone przez Klienta.

7.2 Jeżeli zapłata wartości faktury lub jakiejkolwiek jej części nie zostanie wykonana w terminie, Spółka ma prawo do naliczania odsetek od zaległej kwoty w wysokości 2% w skali miesiąca kalendarzowego od terminu płatności, w którym stały się wymagalne do momentu, w którym Spółka otrzyma płatności w pełnej wysokości.

8. Odstąpienie i Niewypłacalność

8.1 Spółka ma prawo do zawieszenia lub rozwiązania Umowy i zaprzestania dostaw Towarów i Usług jeżeli Klient:

(a) Dopuści się jakiekolwiek naruszenia Umowy, którego nie można naprawić, lub
(b) Nie usunie naruszenia Umowy, które jest możliwe do naprawienia, w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o naruszeniu Umowy, lub
(c) Zbankrutuje, przedstawi zgłoszenie wniosku o likwidację, która nie zostanie zakończona w ciągu 14 dni (inna niż dobrowolna likwidacja przez członków w celu połączenia lub restrukturyzacji), wchodzi w dowolny układ i ugodę z wierzycielami lub zaprzestaje lub zmierza do zaprzestania prowadzenia działalności.
(d) Lub jeżeli Spółka zasadnie uzna, że którekolwiek z wyżej wymienionych wydarzeń może wystąpić w stosunku do Klienta i odpowiednio poinformuje Klienta.
(e) W przypadku takiego zawieszenia lub rozwiązania Umowy, płatności w odniesieniu do wszelkich dokonanych dostaw będą dokonane niezwłocznie, bez względu na jakiekolwiek przeciwieństwa zawarte w Umowie.
(f) Odstąpienie od Umowy przez Klienta nie może być skuteczne bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Po jakimkolwiek odstąpieniu Klient zapłaci Spółce taką sumę, która będzie uzasadniona w odniesieniu do wykonanych prac i zamówionych lub dostarczonych materiałów oraz utraconego zysku.

9. Uszkodzenia w Transporcie

Jeżeli którykolwiek transport Towarów i Usług przesyłanych Klientowi na podstawie Umowy zostanie odebrany przez Klienta uszkodzony lub niekompletny, to fakt taki musi zostać odpowiednio zgłoszony przez Klienta, który powiadomi przewoźnika dostarczającego i Spółkę na piśmie w terminie trzech dni od dnia otrzymania towaru. Żadne roszczenia nie będą rozpatrywane przez Spółkę, ani żadna odpowiedzialność za szkody zaakceptowana, jeżeli Klient nie będzie ściśle przestrzegał tych wymagań.

10. Przeniesienie własności

10.1 Tytuł własności do Towarów i Usług pozostanie przy Spółce do czasu pełnej zapłaty za nie oraz do czasu, kiedy pozostałe opłaty należne lub przeterminowane zostaną otrzymane przez Spółkę.

10.2 Jeśli płatność za jakiekolwiek Towary i Usługi nie zostanie zrealizowana w terminie, Spółka ma prawo w dowolnym czasie i bez uprzedzenia do podjęcia kroków mających na celu odzyskanie całości lub jakiejkolwiek części Towarów i Usług (i w tym celu do wstępu do wszelkich pomieszczeń zajmowanych przez Klienta) bez uszczerbku dla wszelkich innych środków zaradczych.

10.3 Do czasu kiedy zapłata Spółce za Towary i Usługi nie zostanie uiszczona w całości relacja Klienta i Spółki będzie miała charakter powierniczy w odniesieniu do Towarów i Usług, a jeśli te same Towary i Usługi zostaną sprzedane przez Klienta, Spółka będzie miała prawo do prześledzenia osiągniętych w ten sposób przychodów zgodnie z zasadami zawartymi w Hallett’s Estate (1880 13 CLD 696)

11. Własność Intelektualna

11.1 Spółka zachowuje wyłączną własność i zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie we wszystkich dokumentach dostarczonych lub stworzonych dla Klienta w związku z jakąkolwiek wyceną, ofertą lub umową i będzie to stanowiło warunek takiej dostawy lub stworzenia treści (w całości lub w części) takich dokumentów, że nie zostaną one przekazane bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

11.2 Klient nie będzie kopiował żadnej części Towarów i Usług do celów sprzedażowych.

11.3 Prawa do wszystkich projektów i technologii zawartych w dostarczonych Towarach i Usługach pozostaną na stałe ze Spółką. Każdy wynalazek, odkrycie lub usprawnienie, bez względu na to czy podlega opatentowaniu czy nie, a dokonane przez Spółkę, jej pracowników lub agentów w związku z Umową będą należały w całości i wyłącznie do Spółki.

12. Poufność

Zarówno w trakcie jak i po zakończeniu Umowy Klient zobowiązany jest do traktowania jako poufnego całej wiedzy i informacji pozyskanych przez Klienta na temat działalności Spółki w związku z prowadzonymi rozmowami negocjacyjnymi lub wykonywaniem Umowy i nie mogą one zostać wykorzystane w żadnym celu. Klient nie będzie używał nazwy Spółki do celów reklamowych lub promocyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

13. Gwarancja

13.1 Firma gwarantuje, że Towary i Usługi są zgodne z pisemną specyfikacją przedmiotu stworzoną przez Spółkę i że w momencie dostawy, a potem przez okres 12 miesięcy po tej dacie będą wolne od wad projektowych (innych niż projekty dostarczone lub zatwierdzone przez lub w imieniu Klienta), materiałowych i powstałych w procesie produkcji. Jeśli jakakolwiek część Towarów lub Usług nie będzie spełniała warunków niniejszej gwarancji Spółka bezpłatnie dostarczy zamiennik takiej niezgodnej części lub takich części. Ten zapis będzie przestrzegany przez Spółkę w pełnym zakresie odpowiedzialności Spółki oraz będzie wyłącznym środkiem zaradczym dla Klienta w odniesieniu do jakichkolwiek wad Towarów i Usług.

13.2 Spółka nie poniesie żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do wad wynikających z normalnego zużycia, lub w przypadku gdy Towary i Usługi były przez Klienta używane, przechowywane lub konserwowane z niewystarczającą starannością lub nieprawidłowo lub niezgodnie z instrukcjami Spółki (zarówno ustnymi jak pisemnymi) lub w stosunku do wad i uszkodzeń wynikających z nieautoryzowanej modyfikacji lub serwisowania Towarów i Usług, lub w stosunku do wynikających z błędów na jakimkolwiek rysunku projektowym lub specyfikacji dostarczonej przez Klienta, z wyjątkiem przypadku, gdy Klient występuje jako konsument (w rozumieniu określonym w UCTA/1977) wszystkie inne oświadczenia, gwarancje, warunki i terminy odnoszące się do przydatności Towarów i Usług do ich celów, zbywalności lub stanu Towarów i Usług i rozumiane w świetle prawa pisanego i zwyczajowego, lub w innym wypadku są wyraźnie wyłączone z Gwarancji.

14. Ograniczenia

Klient nie będzie przed zakończeniem prac lub w terminie 12 miesięcy od zakończenia lub wypowiedzenia Umowy, zawierał lub składał ofert mających na celu zawarcie umowy lub porozumienia z osobą, która jest lub była zaangażowana w pracę w charakterze pracownika Spółki, na podstawie czego, taka osoba wykonywałaby jakiekolwiek prace w imieniu Klienta podobne do lub wynikające z prac wykonywanych na podstawie Umowy.

15. Prawo właściwe i jurysdykcja

Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i obie Strony zgadzają się przekazywać wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstałe w związku z Umową do wyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych w Anglii (Courts of law in England).

Unit 9 | Redbrook Business Park | Wilthorpe Road | Redbrook | Barnsley | S75 1JN | United Kingdom

Tel: 01226 209226
sales@bartecautoid.com

Company Number: 02719701
VAT Number: 590 8225 27

ISO 9001 & ISO/IEC 27001